Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Datum zahájení projektu: 1.3.2016

Datum ukončení realizace projektu: 28.02.2018

Rozpočet projektu: 3 147 366,00 Kč

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001681

Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Stručný obsah projektu:

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 36. výzvy  Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky na realizaci projektu „Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“.

Hlavním cílem projektu je zajištění služeb péče o děti v místě realizace zaměstnání rodičů a umožnit tak zaměstnancům Všeobecné fakultní nemocnice v Praze maximálně sladit jejich soukromý a pracovní život. Díky projektu zlepšíme podmínky pro zaměstnanost osob pečujících o děti a umožníme tím osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny jednodušší setrvání na trhu práce.


Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - 2015

Datum zahájení projektu: 1.1.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2015
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37035
 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 7. výzvy  Operačního programu Praha – Adaptabilita finanční prostředky na realizaci projektu „Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“ (Školka ve VFN II). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Cílem projektu je ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zachovat provoz školky pro děti zaměstnanců a umožnit tak většímu počtu osob znevýhodněných na trhu práce dlouhodobě pečujících o závislého člena rodiny jednodušší návrat na pracovní trh nebo setrvání na pracovním trhu.

Do Školky ve VFN jsou v rámci projektu zařazovány děti zaměstnanců nemocnice všech profesních skupin, kteří se budou chtít vrátit do práce v průběhu čerpání mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD) nebo do dvou let od ukončení MD/RD. Tento přístup významně rozšiřuje okruh cílové skupiny, vzhledem k tomu, že za dobu trvání předchozího projektu mohly být do docházky zařazovány děti rodičů pouze do jednoho roku po jejich návratu do zaměstnání po ukončení RD. Zároveň umožníme zařazovat do docházky děti již od 2 let věku (dosud zpravidla od 3 let věku) a také tím rozšiřujeme cílovou skupinu, která bude moci být do projektu zapojena.

Úspěšně podpořenými osobami budou ty osoby, které budou mít v době zařazení dítěte do školky úvazek u VFN ve výši minimálně 0,2 a které od doby zařazení dítěte do doby jednoho měsíce před termínem předložení závěrečné monitorovací zprávy (tj. do 30. 11. 2015) setrvají v pracovně-právním vztahu u nemocnice minimálně po dobu 3 měsíců. Stejně jako do současné doby musí mít cílová skupina (rodiče na mateřské/rodičovské dovolené nebo vracející se po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce) trvalé bydliště v hl. m. Praze nebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy.

Realizací projektu mimo jiné přispějeme ke sladění soukromého a pracovního života cílové skupiny a ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce.

Školka ve VFN v Praze - 2012
V rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita získala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze finanční prostředky na realizaci projektu „Školka ve VFN v Praze“, CZ.2.17/2.1.00/34118. Projekt probíhal v období od 1.5.2012 do 30.11.2014. Samotný provoz školky byl zahájen 10.9.2012.

 

Cílem projektu "Školka ve VFN v Praze" byla podpora rozvoje služeb péče o děti s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů a podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám zaměstnanců nemocnice (aktivity umožňující návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti). MŠ byla po dobu trvání financování z OPPA určena pouze zaměstnancům nemocnice. Po dobu trvání projektu do MŠ byly přednostně zařazovány děti zdravotních sester, které se vracejících se do zaměstnání v průběhu čerpání rodičovské dovolené nebo do 1 roku od nástupu po rodičovské dovolené.

 

 

Zároveň musela být splněna podmínka pro stanovený věk dítěte (zpravidla od 3 do 6 let). V případě nenaplněnosti kapacity MŠ dětmi sester byly do školky přijímány i děti ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků, lékařek (lékařů), případně jiných profesních skupin zaměstnanců nemocnice. Projekt umožnil denní docházku 24 dětí v jednotřídním provozu v pracovních dnech.

 

 

Projekt "Školka ve VFN v Praze" byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.  

 

Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. V prioritní ose 2, v rámci které je projekt realizován, je cílem zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce.