Přihláška do školky ve VFN v Praze


Dítě

Jméno Příjmení
Datum narození Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu


Matka

Jméno Příjmení
Adresa trvalého pobytu


Zaměstnanec VFN Zaměstnanec UHKT
Osobní číslo Pracoviště Pracovní zařazení ve VFN/UHKT
Telefon do práce Telefon domů/mobilní E-mail


Otec

Jméno Příjmení
Adresa trvalého pobytu


Zaměstnanec VFN Zaměstnanec UHKT
Osobní číslo Pracoviště Pracovní zařazení ve VFN/UHKT
Telefon do práce Telefon domů/mobilní E-mail
Základní údaje pro zápis

Zaměstnancem VFN/UHKT od
(ve tvaru DD.MM.RRRR)
Datum nástupu na mateřskou
dovolenou
(ve tvaru DD.MM.RRRR)
Zahájení docházky dítěte
nejpozději do (uveďte den,
měsíc a rok, od kterého chcete
dítě přihlásit k docházce)
(ve tvaru DD.MM.RRRR)
Datum ukončení/předpokl.
ukončení rodičovské dovolené
matky/otce
(ve tvaru DD.MM.RRRR)
Datum nástupu matky/otce
do VFN/UHKT po ukončení rodičovské
dovolené
(ve tvaru DD.MM.RRRR)

Poznámkaže od data zařazení dítěte do školky setrvám v pracovně-právním vztahu u VFN v Praze minimálně 6 měsíců v době trvání projektu (tj. v předpokládaném období od 1.9.2012 do 30.11.2014). Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro vnitřní potřebu Školky ve VFN v Praze a projektu, ze kterého je školka financována. Potvrzuji, že všechny mnou uvedené skutečnosti jsou pravdivé. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v opačném případě pozbudu možnosti zápisu mého dítěte do Školky ve VFN v Praze.