Dětská skupina ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2023-2024


Datum zahájení projektu: 1.1.2023

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2024

Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_034/0001350

Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Výzvy č. 34 Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě - Přehled výzev - www.esfcr.cz Operačního programu Zaměstnanost plus finanční prostředky na projekt „Školka ve VFN“, který navazuje na identický projekt Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze II, ukončený  v únoru 2022.

V rámci projektu je podporován provoz zařízení péče o děti – podnikové dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, která slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba je tedy zaměstnancem VFN.

Zajištěním služeb péče o děti v místě realizace zaměstnání rodičů tak VFN umožní maximálně sladit jejich soukromý a pracovní život. Díky projektu se zlepší podmínky pro zaměstnanost osob pečujících o děti a bude tím umožněno osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny jednodušší setrvání na trhu práce.

Projekt současně přispěje k udržení a stabilitě stávající dětské skupiny.


 Dětská skupina ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2020-2022

Datum zahájení projektu: 1.3.2020

Datum ukončení realizace projektu: 28.02.2022

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016490

Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získalav rámci Výzvy č. 103 Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky na projekt „Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze II“, který přímo navazuje na identický projekt, jehož realizace byla ukončena v únoru 2020. 

V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti – dětská skupina ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze,které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce, tedy je zaměstnancem VFN, případně zaměstnancem partnera projektu ÚHKT (http://www.uhkt.cz/).  

Zajištěním služeb péče o děti v místě realizace zaměstnání rodičů tak umožní VFN maximálně sladit jejich soukromý a pracovní život. Díky projektu se zlepší podmínky pro zaměstnanost osob pečujících o děti, a bude tak osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny umožněno jednodušší setrvání na trhu práce.

______________________________________ 


 Dětská skupina ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2018-2020

Datum zahájení projektu: 1.3.2018

Datum ukončení realizace projektu: 29.02.2020

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008643

Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Stručný obsah projektu:

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 74. výzvy  Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky na realizaci projektu „Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“.

Hlavním cílem projektu je poskytovat zaměstnancům nemocnice službu péče o děti v místě výkonu jejich zaměstnání a umožnit jim tím sladit jejich soukromý a pracovní život. Díky projektu zlepšíme podmínky pro zaměstnanost osob pečujících o děti a umožníme tím osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny jednodušší setrvání na trhu práce.

______________________________________ 


 Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2016-2018

Datum zahájení projektu: 1.3.2016

Datum ukončení realizace projektu: 28.02.2018

Rozpočet projektu: 3 147 366,00 Kč

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001681

Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Stručný obsah projektu:

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 36. výzvy  Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky na realizaci projektu „Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“.

Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb péče o děti v místě výkonu práce rodičů a umožnit tak zaměstnancům Všeobecné fakultní nemocnice v Praze maximálně sladit jejich soukromý a pracovní život. Díky projektu byly zlepšeny podmínky pro zaměstnanost osob pečujících o děti a umožněno tak zaměstnancům dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny jednodušší setrvání na trhu práce.


Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - 2015

Datum zahájení projektu: 1.1.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2015
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37035
 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 7. výzvy  Operačního programu Praha – Adaptabilita finanční prostředky na realizaci projektu „Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“ (Školka ve VFN II). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Cílem projektu bylo ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zachovat provoz školky pro děti zaměstnanců a umožnit tak většímu počtu osob znevýhodněných na trhu práce dlouhodobě pečujících o závislého člena rodiny jednodušší návrat na pracovní trh nebo setrvání na pracovním trhu.

Do Školky ve VFN byly v rámci projektu zařazovány děti zaměstnanců nemocnice všech profesních skupin, kteří se chtěli vrátit do práce v průběhu čerpání mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD) nebo do dvou let od ukončení MD/RD. Tento přístup významně rozšířil okruh cílové skupiny projektu, vzhledem k tomu, že za dobu trvání předchozího projektu mohly být do docházky zařazovány děti rodičů pouze do jednoho roku po jejich návratu do zaměstnání po ukončení RD. Zároveň bylo umožněno zařazovat do docházky děti již od 2 let věku a rozšířit tak cílovou skupinu, která mohla být do projektu zapojena.

Úspěšně podpořenými osobami byli zaměstnanci, kteří měli v době zařazení dítěte do školky úvazek u VFN ve výši minimálně 0,2 a kteří od doby zařazení dítěte do doby jednoho měsíce před termínem předložení závěrečné monitorovací zprávy (tj. do 30. 11. 2015) setrvali v pracovně-právním vztahu u nemocnice minimálně po dobu 3 měsíců. Stejně jako v předcházejících projektech musela mít cílová skupina (rodiče na mateřské/rodičovské dovolené nebo vracející se po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce) trvalé bydliště v hl. m. Praze nebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy.

Realizace projektu mimo jiné přispěla ke sladění soukromého a pracovního života cílové skupiny a ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce.

Školka ve VFN v Praze - 2012
V rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita získala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze finanční prostředky na realizaci projektu „Školka ve VFN v Praze“, CZ.2.17/2.1.00/34118. Projekt probíhal v období od 1.5.2012 do 30.11.2014. Samotný provoz školky byl zahájen 10.9.2012.

 

Cílem projektu "Školka ve VFN v Praze" byla podpora rozvoje služeb péče o děti s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů a podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám zaměstnanců nemocnice (aktivity umožňující návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti). MŠ byla po dobu trvání financování z OPPA určena pouze zaměstnancům nemocnice. Po dobu trvání projektu do MŠ byly přednostně zařazovány děti zdravotních sester vracejících se do zaměstnání v průběhu čerpání rodičovské dovolené nebo do 1 roku od nástupu po rodičovské dovolené.

 

 

Zároveň musela být splněna podmínka pro stanovený věk dítěte (zpravidla od 3 do 6 let). V případech, kdy nebyla kapacita MŠ vyčerpána dětmi sester byly do školky přijímány děti lékařek (lékařů), ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků a dalších profesních skupin zaměstnanců nemocnice. Projekt umožnil denní docházku 24 dětí v jednotřídním provozu v pracovních dnech.

 

 

Projekt "Školka ve VFN v Praze" byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.  

 

Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. V prioritní ose 2, v rámci které byl projekt realizován, bylo cílem zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce.